POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1. Qui és el responsable de tractament de les vostres dades?

El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos pel que fa la gestió de clients, proveïdors i usuaris és MULTIÓPTICAS, S.C.L., amb domicili social a Avda. de los Reyes, s/n P.I. La Mina, 28770 Colmenar Viejo (Madrid) i CIF F28465193.

A efectes de la nostra política de protecció de dades, el telèfon de contacte és 918 357 302 i el correu electrònic de contacte és atencioncliente@multiopticas.com.

2. Qui és el responsable de tractament de les vostres dades?

Les categories de dades personals que MULTIÓPTICAS, S.C.L. tracta sobre els seus clients i proveïdors són:

 • Dades d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques i de transaccions.
 • Dades de graduacions de clients web.

Totes les dades esmentades les hem obtingut o directament de vostè mitjançant la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la seva empresa en facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per dur a terme l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació vostra o de la vostra empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

3. Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

A MULTIÓPTICAS, S.C.L. tractem les dades que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei postvenda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les vostres dades per dur a terme algunes de les accions següents:

 • Enviament de la informació que ens sol·liciteu mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa.
 • Facilitar tant als clients potencials com als nostres clients, ofertes de productes i serveis del seu interès.
 • Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i proveïdors.
 • Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc. per tal de poder oferir-vos les ofertes més adequades i una qualitat optimitzada de servei, etc.
 • Gestionar les línies d’atenció al client.
 • Gestió de la devolució de productes del client.
 • Gestió de la tramitació de drets en matèria de protecció de dades.
 • Gestió del comerç electrònic.

No elaborarem perfils comercials en base a la informació facilitada i en conseqüència tampoc prendrem decisions automatitzades sobre vostè en base d’un perfil comercial.

4. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que MULTIÓPTICAS, S.C.L. recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i recollida d’informació es conservaran mentre l’interessat no ens en demani la supressió. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts, respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas, MULTIÓPTICAS, S.C.L. guardarà les vostres dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això vol dir que podem conservar les vostres dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagueu deixat d’utilitzar els nostres productes o que hagueu deixat de fer servir aquesta pàgina web. Després d’aquest període, les vostres dades personals seran eliminades de tots els sistemes de MULTIÓPTICAS, S.C.L.

5. Quina és la base de legitimació per al tractament de les vostres dades?

Segons tipus de tractament de dades us resumim a continuació la base de legitimació d’aquest tractament:

TRACTAMENT

BASE DE LEGITIMACIÓ

Gestió Comptable: gestió de facturació amb clients i/o proveïdors

Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts

Gestió fiscal: aplicació de retencions, bonificacions, etc.

Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts; Compliment d’obligacions legals

Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc.

Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts

Màrqueting: Accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa al passat incloent-hi la realització d’enquestes de satisfacció als nostres clients.

Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat (clients potencials), us fem constar que la retirada d’aquest consentiment en cap cas pot condicionar l’execució del contracte que hagués entre les parts; Interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.

Tractament de gestió de socis, accionistes i col·laboradors

Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts

Tractament de gestió de reclamacions (línies d’atenció al client)

Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat

Tractament de contractació clients pàg. físiques (física, electrònica, telefònica)

Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts

Tractament de dades de contacte de p. físiques que prestin serveis en p. jurídiques

Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat

Tractament d’operacions en campanyes a través de mitjans electrònics amb clients potencials

Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat

Tractament d’operacions en campanyes a través de mitjans físics amb clients potencials

Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat

Tractament d’operacions en contractació clients p. jurídiques (física, electrònica, telefònica)

Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat

Tractament d’operacions de devolució de productes per clients

Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat

Tractament de drets protecció de dades

Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat

Tractament de gestió de comerç electrònic

Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat

Tractament d’operacions de requeriments de deute per tercers sobre proveïdors

Obligació legal

Tractament de gestió d’operacions amb contactes - usuaris web

Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat

Pel que fa a la base de legitimació reverenciada, us trobeu obligats a facilitar les dades personals, en el cas que no faciliteu les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el vostre contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

6. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

MULTIÓPTICAS, S.C.L. mai no compartirà les vostres dades personals amb cap empresa tercera que pretengui utilitzar-les en les seves accions de màrqueting directe, llevat el cas que ens ho hageu autoritzat expressament.

Us informem que podem facilitar les vostres dades personals a organismes de l’Administració Pública i autoritats competents en aquells casos que MULTIÓPTICAS, S.C.L. rebi un requeriment legal per part de les autoritats esmentades o en els casos que actuant de bona fe, considerem que aquesta acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de MULTIÓPTICAS, S.C.L. o els seus clients i el públic en general.

Us informem que les vostres dades no seran cedides o comunicades a tercers; MULTIÓPTICAS, S.C.L. en serà l’únic responsable per al tractament i custòdia.

MULTIÓPTICAS, S.C.L. pot proporcionar les vostres dades personals a terceres persones (per ex. proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que MULTIÓPTICAS, S.C.L. en relació a les vostres dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals per tal de guardar les vostres dades personals de forma privada i segura, i per tal d’utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de MULTIÓPTICAS, S.C.L.

7. Quins són els vostres drets com afectats o interessats?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si MULTIÓPTICAS, S.C.L. està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre-les en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

De la mateixa manera, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què es van recollir.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. MULTIÓPTICAS, S.C.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, us informem que teniu dret a retirar els vostres consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Així mateix s’informa a l’usuari que en qualsevol moment pot exercir els drets esmentats dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen a l’apartat 1, «Responsable de tractament» d’aquesta política de protecció de dades i Privacitat de MULTIÓPTICAS, SCL, adjuntant còpia del seu DNI.

També tindreu el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, sobretot quan no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.

Agencia Española de Protección de Datos.

C/ Jorge Juan, 6

28001 – Madrid

Telf. 901 100 099 / 912 663 517

8. Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web.

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, MULTIÓPTICAS, S.C.L. informa que les dades de caràcter personal dels usuaris del lloc web es tractaran per a l’activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de MULTIÓPTICAS, S.C.L. Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó “ENVIAR”, l’usuari dona el seu consentiment al tractament de les seves dades per part de MULTIÓPTICAS, S.C.L.

Així mateix, us informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva banda MULTIÓPTICAS, S.C.L. no cedirà les vostres dades a terceres persones.

Igualment, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment podeu exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, així com disposar d’altres drets reconeguts en aquest document i regulats en el Reglament (UE) 2016/679, notificant-ho a MULTIÓPTICAS, S.C.L., Avda. de los Reyes, s/n P.I. La Mina 28770 Colmenar Viejo (Madrid), 918 357 302, correu: atencioncliente@multiopticas.com.

D’altra banda, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, MULTIÓPTICAS, S.C.L. es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver demanat abans l’autorització expressa del destinatari. L’usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

9. Una altra informació d’interès sobre la nostra política de privacitat

9.1. Mesures de seguretat

MULTIÓPTICAS, S.C.L. adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa europea i espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats com a persona.

9.2. Tractament de dades de menors

Per a MULTIÓPTICAS, S. COOP. és de gran importància protegir la privacitat dels menors. A l’empara del RGPD UE 679/2016 i del RD 1720/2007 els menors de més de 14 anys poden donar el seu consentiment a la contractació de serveis de la societat de la informació, com pot ser la inscripció en un fòrum, l’emplenament d’un formulari de contacte, etc. No obstant això, serà responsabilitat de MULTIÓPTICAS, S. COOP. comprovar la veracitat de l’edat indicada per part del menor.

Per al tractament de dades de menors de 14 anys aquesta recollida de dades es realitzarà sempre sota el consentiment exprés dels pares o tutors legals.

9.3. Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privacitat

De tant en tant, MULTIÓPTICAS, S.C.L. podrà fer modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris. Si us plau, verifiqueu aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera us poden afectar.

9.4. Per què cal acceptar aquesta Política de Protecció de Dades i de Privacitat?

Aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris us proporciona d’una manera fàcilment accessible tota la informació necessària perquè pugueu conèixer la tipologia de dades que MULTIÓPTICAS, S.C.L. manté sobre els seus clients potencials, clients i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades us reconeix com a persones afectades i la manera d’exercir aquests drets. Per tant, amb l’enviament deliberat de les vostres dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l’inici de la relació mercantil amb la nostra empresa considerem que reconeixeu i accepteu el tractament de les vostres dades personals tal com es descriu en aquesta política. Aquesta informació personal només es farà servir per a les finalitats per a les quals ens l’heu facilitat o determinades normatives nacionals o regionals ens habiliten fer-ho.

En qualsevol cas, hem d’advertir-vos que una negativa per part vostra a facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències serioses al moment de prestar les diverses prestacions contemplades dins el contracte mercantil formalitzat amb la part contractant.

Si teniu cap pregunta en relació a aquest apartat de Política de Protecció de Dades per als Clients Potencials, Clients i Proveïdors de MULTIÓPTICAS, SCL, si us plau, poseu-vos en contacte amb l’empresa utilitzant l’adreça facilitada a la Apartat primer «Responsable de Tractament» i estarem encantats d’atendre-us i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulgueu plantejar.

10. Legislació aplicable

Aquestes condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.